Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu KLOUBUS od

našej spoločnosti:

Primulus Group, s.r.o.,
se sídlem Novoveská 2057/5d, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ: 03884244
DIČ: CZ03884244                                      
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61704

Adresa pro doručování:

Primulus Group, s.r.o.,
Novoveská 2057/5d, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
telefonní číslo: +420 592 750 312
kontaktní e-mail: info@kloubus.sk

1. Za aké vady tovaru sme zodpovední?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • sa hodí na účel, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar zvyčajne používa;
 • zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne kvality, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a
 • nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

Za vady tovaru sa nepovažuje rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.

Ak sa vada tovaru prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa to za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

2. Aká je záručná doba?

U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba.

Ak je na tovare uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, trvá záručná doba do takéhoto dátumu.

3. Aké práva z vadného plnenia máte?

 • Vaše práva z vadného plnenia sa riadia Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174.
 • V súlade s uvedenými ustanoveniami vám náležia najmä nasledovné práva:
 1. Doplnenie toho, čo chýba

Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktoré bolo dohodnuté, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

 1. Zľava z kúpnej ceny

Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovar vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

 1. Výmena tovaru

Výmenu tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je neúmerné k povahe vady a pokiaľ sa nejedná len o nepodstatné porušenie zmluvy.

Požadovať výmenu tovaru nemôžete u tovaru predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

 1. Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

 • dodanie vadnej alebo nekompletnej veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo
 • nie sme schopní tovar s vadou, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, vymeniť (napr. tovar sa už nevydáva); alebo
 • sa na tovar vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
 • nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie / nepodnikneme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju dostali. Výnimkou sú prípady, keď:

 • došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 • ste použili vec ešte pred objavením vady;
 • ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim konaním alebo nekonaním; alebo
 • ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

4. Kedy nemôžete práva z vadného plnenia uplatniť?

Práva z vadného plnenia vám nepatrí, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili;
 • uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním;
 • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
 • vady spôsobené nesprávnym skladovaním, nesprávnym používaním tovaru alebo nedodržaním návodu.

5. Ako postupovať pri reklamácii?

 • Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Reklamácia prijímame v našom sídle.
 • Doporučovaný postup pri reklamácii:
 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne; • súčasne je vhodné nás informovať o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla, pričom pri zasielaní doporučujeme zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybavenie reklamácie podľa zákonných podmienok.

 • Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.
 • O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.
 • Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
 • Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 2.4.2020.

Hore