Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky eshopu spracovala špecializovaná advokátska kancelária prevádzkujúca portál PravoProPodnikatele.cz

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu KLOUBUS umiestneného na webovom rozhraní www.kloubus.sk (ďalej len "webové rozhranie") medzi

našou spoločnosťou:

Primulus Group, s.r.o.,
so sídlom Novoveská 2057 / 5d,
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČO: 03884244
DIČ: CZ03884244
zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 61704

Adresa na doručovanie:

Primulus Group, s.r.o.,
Novoveská 2057 / 5d,
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Telefónne číslo: +420 592 750 312
Kontaktný e-mail: info@kloubus.sk

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

1. Úvodné ustanovenia

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu (alebo len "cenu"), vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru a prípadných poplatkov súvisiacich so zvoleným spôsobom platby, uvedenom v objednávke.

Ak nevyplýva z nášho konania inak, nie je predmetom kúpnej zmluvy opakované plnenie (ďalej tiež len "pravidelný odber"), tj. náš záväzok dodávať vám tovar opakovane v dohodnutom časovom intervale a váš záväzok zaplatiť nám kúpnu cenu za každú jednotlivú dodávku tovaru.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

1.1. Aký tovar predávame?

Za tovar v zmysle týchto obchodných podmienok sa považujú doplnky stravy obsahujúce vitamíny a minerály. Tieto doplnky stravy nie sú vhodné pre dojčiace ženy a deti. Tovar nie je liekom ani liečivom v zmysle zákona č. 378/2007 Zb., Zákon o liekoch, v znení neskorších predpisov. Všetok tovar je určený ako doplnok zdravej a vyváženej stravy. Používanie potravinových doplnkov nenahrádza konzultáciu u lekára.

Kúpou tovaru potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami jeho používania a plne chápete potenciálne nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nesprávnom používaní tovaru. Taktiež sa zaväzujete oboznámiť s podmienkami užívania tovaru a nebezpečenstvami hroziacimi pri jeho nesprávnom užívaní všetky ďalšie osoby, ktoré s týmto tovarom môžu prísť do styku.

1.2. Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa tu označuje akákoľvek zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.3. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmuvou?

O spotrebiteľskú zmluvu ide v prípade ak ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípadea o spotrebiteľskú zmluvu nejde a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.4. Aká máte ako spotrebiteľ osobitné práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • právo zo záruky na tovar, ktorej podmienky a uplatnenia sa riadia Reklamačným poriadkom;
 • právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);
 • právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

1.5. Čím se riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú spracovania vašich osobných údajov a používania súborov cookies;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v účinnom znení, (ďalej len "Občiansky zákonník");
 • zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českou republiku, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.6. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2. Kúpna zmluva

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedená prezentácia tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejde o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Nami zaslaná e-mailová správa informujúca vás o možnosti pravidelného odbere tiež nie je naším návrhom na uzavretie takejto zmluvy. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávku k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie, môžete podať pomocou e-mailovej správy.

Kúpnu zmluvu s vami uzatvoríme, ak v čase podania objednávky je váš vek nad 18 rokov. Podaním objednávky potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä počet kusov, zvolený spôsob platby a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačnú).

Pred záväzným odoslaním objednávky máte stále možnosť skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré ste do objednávky vložili, a spočítať si konečnú cenu (v závislosti na zvolenom množstve tovaru a spôsobe platby). Doporučujeme skontrolovať najmä množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správné a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky, alebo e-mailom.

O prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o prijatí objednávky je zasielané automaticky a nejde o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Zároveň vás môžeme požiadať o preukázanie dosiahnutia veku 18 rokov. Neoverenú objednávku vrátane objednávky, u ktorej nebolo preukázané dosiahnutie veku 18 rokov, môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr).

Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o prevzatí objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. nebolo vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého sa nedá odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru, ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k zjavnej technickej  chybe pri uvedení úplnej ceny tovaru na webovom rozhraní v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená u tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6. V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, pokiaľ  sa výslovne nedohodneme na inom jazyku.

2.7. Máte možnost získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky: vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená a zaslaná poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.8. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie vám ju zašleme.

2.9. Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

3. Platobné podmienky

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou prostredníctvom platobného portálu; (Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., Gočárova trieda 1754/48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.);
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky);
 • v prípade pravidelného odberu bezhotovostne po dodaní tovaru na základe faktúry priloženej k dodanému tovaru.

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. V prípade platby pravidelného odberu tovaru, tj. bezhotovostnej platby po dodaní tovaru na základe faktúry priloženej k dodanému tovaru je kúpna cena splatná v lehote uvedenej na faktúre, inak do piatich dní od doručenia tovaru. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

3.3 V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v eurách ().

3.4 Kedy môžeme žiadať o uhradenie vopred?

Sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.5 Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením účtenky podľa zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov a daňového dokladu elektronickou formou.

4. Dodacie podmienky

4.1 Ako posielame tovar a aké sú náklady na dodanie tovaru?

Spôsob dodania a prípadná výška nákladov na dodanie tovaru (ak ste povinný znášať tieto náklady vy) sú uvedené na webovom rozhraní.

4.2 Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do štyroch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, hneď ako je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

V prípade pravidelného odberu vám bude tovar doručený vždy dňom, ktorý si spolu v priebehu dojednávania pravidelného odberu dohodneme.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

4.3 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.4 Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu €0,5 za každý deň trvania uskladnenie. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu €23 alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako €23.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy; výpověď pravidelného odberu

5.1 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade jednorazovej objednávky; ak ide o pravidelný odber, potom v lehote 14 dní odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru. Ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, môžete od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2 Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol vám spoločne s tovarom poskytnutý s vašim súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3 Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vybrali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.4 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:

 • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
 • spôsobom, aký budete požadovať.

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy (pokiaľ nedôjde vzájomne k inej dohode), a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.6 Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

5.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • technickou chybou bola na webovom rozhraní zjavne uvedená chybná úplná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) Nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je vám doručené.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.8 Môžete vypovedať pravidelný odber?

Vypovedať pravidelný odber môžete pomocou e-mailu zaslaného na našu e-mailovú adresu. Berte na vedomie, že v takom prípade nemáme povinnosť vracať vám kúpnu cenu, ktorú ste nám už uhradili. Výpovedná doba je 10 dní a začína plynúť dňom, kedy nám bola výpoveď doručená.

5.9 Kedy môžeme vypovedať pravidelný odber my?

Vyhradzujeme si právo vypovedať pravidelný odber, ak nedostaneme platbu za objednaný tovar v dohodnutom termíne splatnosti. Výpoveď vám doručíme na e-mailovú adresu uvedenú pri podaní objednávky.

6. Práva z vadného plnenia

Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z vadého plnenia budeme postupovať v súlade s našim Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

7. Ochrana autorských práv, zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

7.1 Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený našim autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

7.2 Zodpovednosť a užívanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri využívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinný uhradiť nám škodu, ktorá vašim konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.

8. Záverečné Ustanovenia

8.1 Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/), v prípade potravinárskeho tovaru Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (http://www.szpi.gov. cz). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

8.2 Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexami správania, ani žiadne také nedodržiavame.

8.3 Vaše práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.czwww.adr.coi.czelektronický kontaktadr@coi.cztelefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov, z. ú. (adresa: tr. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.czelektronický kontaktspotrebitel@regio.cztelefón: +420 495 215 266) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu ARS môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4 Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenej v objednávke alebo vo vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné 2.4.2020.

Hore